Rólunk

Bemutatkozik a „Maci” Alapítványi Óvoda,

 

A „MACI” Alapítvány által működtetett „Maci” Alapítványi Óvoda 1993-ban kezdte meg működését Jászberényben. Intézményünkben jelenleg több mint 60 gyerek nevelkedik öt óvodai csoportban. A gyerekcsoportok közül háromban befogadó (inkluzív) óvodai nevelés folyik. A további két csoportban az óvodáskorú sajátos nevelési igényű gyerekek alapozó képességfejlesztése, rehabilitációja zajlik gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai megsegítéssel.

Működésünkkel nem csak helyi, hanem regionális feladatokat is ellátunk, hiszen 3 megyében élő gyerekek nevelését, fejlesztését, rehabilitációját végezzük. Így ellátásunk az egyéni különlegességek kiszolgálását valósítja meg.

Intézményünk a város kiemelt, zöld övezetében van. Az épületünkhöz közel eső erdő, folyó, a szomszédságban lévő állat- és növénykert, fedett- és nyári uszoda gyereknevelésünk mindennapi helyszínei.

Akadálymentes épületünkben különálló csoportszobák, egyéni fejlesztő helyiségek, tornaterem, hatalmas udvar biztosítja a zavartalan és gazdag gyermeki programok megvalósulását.
Óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, konduktorok, logopédus, gyógypedagógiai asszisztensek együttes „team” munkája során valósul meg a gyerekek nevelése, egyénre szabott képességfejlesztése.

A gyerekekkel és családjaikkal történő együttműködés mellett komoly erőket mozgósítunk arra, hogy szakmai tudásunkat, tapasztalatainkat továbbadjuk, valamint külső képzések keretében bővítjük azokat. Ennek érdekében részt veszünk a pedagógushallgatók képzésében, valamint nevelési programunk “Jó gyakorlatát” kínáljuk pedagógus kollégáink számára.

Az Alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján közhasznú szervezetként működik.

 

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, mely a magyar állam illetve a helyi önkormányzat közszolgálati feladata.

 

Az Alapítók Jászberény, illetve a Jászság óvodáskorú gyermekeinek a MACI ÓVODÁBAN történő magas szintű nevelése, az egészséges életmód kialakítása érdekében az Alapítvány cél szerinti tevékenységét az alábbiakban határozzák meg:

 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

 

Az alapítvány tevékenysége:

 • komplex személyiségfejlesztés pszichológus segítségével
 • gyermektorna, tartásjavító foglalkozások szabadban és tornateremben
 • nyelvtanulás, ismerkedés idegen nyelvekkel
 • zenei érdeklődés felkeltés, élménynyújtás, képességfejlesztés és zeneóvodai foglalkozásokon
 • kismesterségek az óvodásban /origami, agyagozás/
 • beszédkultúra, beszédművelés, olvasásra, írásra előkészítés, logopédiai foglalkozás keretein belül
 • sportolási lehetőségek évszaktól függetlenül, kirándulások /korcsolyázás, vízhez szoktatás/
 • szakmai külföldi tanulmány utak szervezése és támogatása óvónők számára
 • mozgássérültek rehabilitációja, értelmi fogyatékos gyermekek képzése
 • A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézetben létrehozott, tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság iránymutatása alapján végzi a korai fejlesztés és gondozás, valamint képzési kötelezettség szakmai feladatait. A fejlesztés célja: – a sérült vagy lassabban fejlődő funkciók fejlesztése

– jobb életminőség kialakítása

– szociális kapcsolatok megteremtése

– az egyén, a család és a társadalom terheinek könnyítése

 • A 0-6 éves korú testi, érzékszervi, értelmi és beszédsérült vagy más fogyatékosságú kisgyermekek folyamatos fejlesztése
 • Óvodai csoportba történő integrálás nevelési feladatainak ellátása

 

Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

 

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak céljai megvalósítására, az Alapító Okirat keretein belül meghatározott feladatokra fordítja.

 

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, párt érdekében nem végez politikai tevékenységet, az országgyűlési képviselői választáson, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe, az Európai Parlament tagjának, a megyei jogú város képviselő–testületébe nem állít jelöltet, valamint polgármestert nem jelöl, és nem támogat.