A 2017. évi óvodai beiratkozás rendjéről

KÖZLEMÉNY

A 2017. évi óvodai beiratkozás rendjéről

 Tisztelt Szülők!

 A „Maci” Alapítvány által fenntartott „Maci” Alapítványi Óvodába

a 2017/2018. nevelési évre a gyermekek óvodai beíratásának időpontja

2017. május 2-3., 9-16 óráig.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

 

20/2012 EMMI rendelet:

20. § (2)29 A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

A nevelési év 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig tart.

 

Beíratáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • mindkét szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
  • Együttműködési megállapodás óvodai elhelyezésről c. nyomtatvány mindkét szülő aláírásával ellátva
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
  • amennyiben a gyermek szakértői véleménnyel rendelkezik: a sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
  • gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről szóló igazolások.

Az intézmény fogadja a sajátos nevelési igényű gyermekeket.

Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

 

Az intézmény beiskolázási területe: regionális.

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c)386 akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.

 

Értesítés a döntésről:

(4)47 Az óvoda vezetője

a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában

közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2017. június 1.

Jogorvoslati eljárás szabályai:

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő felülbírálati kérelmet nyújthat be. Az igazgató döntése tekintetében a Nkt. 37.§ (1-3); 38.§. a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

 

Dobó Katalin

intézményvezető